Bohužel kapacita účastníků konference již byla naplněna. Děkujeme za Váš zájem.
 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROFESNÍMU

ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název konference

Strategické řízení ve školách 

4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Místo konání6. 12. 2018

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Místo konání7. 12. 2018

Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) Vás srdečně zvou na čtvrtý ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem letošní akce bude problematika strategického řízení ve školách.

První den konference představí své příspěvky v plénu významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry. Představen bude systém vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku a strategické řízení rozvoje škol a školského systému v Kanadě, který bude doplněn o pohled českých ředitelů škol na danou problematiku. Následovat bude panelová diskuze s přednášejícími. Druhý den bude věnován tematickému workshopu, v němž účastníci prakticky projdou nejdůležitějšími procesy strategického řízení rozvoje škol se zaměřením na definování rozvojových potřeb školy, formulování strategických cílů, tvorbu plánu rozvoje školy, řízení procesu změny a vyhodnocení rozvoje školy.

Cílem této dvoudenní akce je nabídnout prostor ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.

 

 

Přednášející

Helena Plitzová

Má dlouholeté zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení příspěvkové organizace. Od roku 2005 pracuje v Národním institutu pro další vzdělávání, nejprve jako vedoucí krajského pracoviště a náměstkyně pro oblast vzdělávání a podpory.  V současné době zastává funkci ředitelky NIDV.  Specializuje se především na oblasti školského managementu, kariérního systému, standardů učitele a  tvorbu a realizaci projektů ESF. Byla členkou řídicího výboru národního projektu Úspěšný ředitel, hlavní manažerka grantového projektu Brána jazyků otevřená v Karlovarském kraji.  Celoživotní vzdělávání považuje za nezbytnou součást profesního i osobního růstu každého člověka.

Jaroslav Faltýn

Ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT.

Milan Pol

Profesor pedagogiky a od roku 2014 děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho odborný zájem se dělí dvěma směry. Na jedné straně je to oblast vedení, řízení a správy škol (kultura školy, životní a profesní dráha vedoucích pracovníků škol, organizační učení ve škole aj.). Druhou oblastí jeho zájmu je pedagogická evaluace, ve které se soustředí především na evaluaci škol všech stupňů. Je autorem řady publikací u nás i v zahraničí.     

Tomáš Zatloukal

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi. 

Sherri-Lynne Pharand 

Sherri-Lynne Pharandová je vedoucí odboru vzdělávání pro oblast Lakehead Public Schools. V této funkci pracuje již 12 let. Zaměřuje se zejména na strategické plánování na školách a rozvoj systému základních i středních škol. Zabývá se rovněž následujícími tématy: první národ, míšenci a Inuité; hledání společných řešení a jejich posouzení; francouzština, ojibwe a angličtina jako druhý jazyk; a předškolní vzdělávání. Paní Pharandová přednášela na mnoha národních a mezinárodních summitech, mezi něž patří i Mezinárodní kongres o efektivitě a rozvoji škol v oblasti matematiky K6 (Math K-6 International Congress for School Effectiveness and Improvement), a Překonávání rozdílů: Globální pohled na zlepšování výsledků žáků z řad původních/domorodých obyvatel (Closing the Gap: A Global Look at Improving Outcomes for Indigenous/Aboriginal Students).

AJ Keene 

AJ Keene je vedoucí programu/ředitel předškolního vzdělávání ve školách Lakehead Public Schools. 12 let působí jako administrátor základních škol v různých školách JK-8 po celém školském okresu. V rámci okresu zároveň působí jako předseda výboru pro informační a komunikační technologie, systémový vedoucí předního týmu pro zajišťování úspěšnosti studentů a lektor kurzu dalších kvalifikačních předpokladů. Před nástupem na pozici školského administrátora strávil pan Keene rok jako referent vzdělávání na ontarijském ministerstvu školství, a to v rámci týmu pro strategický rozvoj zdrojů (v oboru matematika).

Cornelia Franke

Od roku 2015 pracuje jako vedoucí referátu vzdělávání učitelů, dalšího vzdělávání řídících pracovníků škol a pedagogických pracovníků Zemského úřadu pro školu a vzdělávání (Landesamt für Schule und Bildung, Standort Radebeul). Odpovídá za kvalifikaci a další vzdělávání školního managementu, systému podpory škol a učitelů se speciálními úkoly. Disponuje více než 25 lety praxe v oblasti výuky studentů a dospělých, školní správy a managemantu škol, školení učitelů a ředitelů, poradenství v oblasti výuky škol, řízení kvality a projektů a hodnocení procesů rozvoje škol v Německu a v jiných zemích.

Michal Molek

Vystudoval Fakultu tělesné kultury UP v Olomouci, obor učitelství pro střední školy. Jako učitel postupně působil na základních školách ve Vizovicích a vsetínských ZŠ Ohrada a Luh. V roce 2008 pak nastoupil jako třicetiletý do funkce ředitele vesnické ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín, kde začal nabírat první zkušenosti s řízením školy. Po pěti letech se vrátil zpět do Vsetína a v současnosti je šestým rokem ředitelem Základní školy Vsetín, Sychrov 97, která se pod jeho vedením během několika málo let stala z opomíjené sídlištní školy nejvyhledávanější školou ve městě i okolí, mimo jiné díky tzv. "alternativním" třídám. 

Jana Bezděková

Vystudovala gymnázium a následně dálkové studium na Střední pedagogické škole –  obory vychovatelství a předškolní vzdělávání. V roce 2012 absolvovala magisterské studium na Karlově univerzitě obor Pedagogika předškolního věku.

Svůj profesní život zasvětila předškolním dětem, se kterými pracovala 25 let jako učitelka. Od roku 2016 zastává funkci ředitelky MŠ Dvouletky.

Spolupracovala s p. prof. Ing. Erichem Václavem na projektové knize „Dědeček lesník vypráví dětem pohádky“.

 

František Eliáš

Strategickému řízení a plánování se věnuje od roku 2002, kdy se stal ředitelem základní školy. V rámci dalšího vzdělávání získal teoretické a následně i praktické zkušenosti v procesech, které využil při tvorbě vlastní strategie rozvoje školy. Svoje zkušenosti sdílí a nabízí k využití prostřednictvím webu www.strategieskoly.cz.  Jeho dalším velkým tématem, kterým se zabývá, jsou venkovské komunitní školy. Kromě organizace činnosti komunitní školy v obci se aktivně podílí na podpoře zakládání a organizace venkovských komunitních škol v ČR. 

Roman Liška

Roman Liška je zkušený manažer s dlouholetou praxí ve vzdělávání. Více než 15 let je ředitelem veřejné Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie v Horních Počernicích, již od základů proměnil v moderní, mezinárodně certifikovanou vzdělávací instituci. Vystudoval pedagogiku na FF UK, management vzdělávání na PedF UK a manažerská studia na The Open University. Absolvoval také pětiletý výcvikový kurz v kognitivně behaviorální terapii.

Profesně se zabývá především problematikou kvality školy a manažerskou psychologií, při řízení školy preferuje zákaznický přístup. Ve „své“ škole upřednostňuje pozitivní atmosféru a dobré mezilidské vztahy mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Ve volném čase rád zpívá, lyžuje a jezdí na kole.

 

Program

 

 

 Čtvrtek 6. 12. 2018           

Hlavní plénum

  8:30 - 9:00

Prezence účastníků

  9:00 - 9:40

Slavnostní zahájení konference

Helena Plitzová (NIDV)

Jaroslav Faltýn (MŠMT)

  9:40 - 10:10

Poznámky k strategickému řízení a plánování ve školách

Milan Pol (FF MU)

10:10 – 10.50 Školní management z pohledu ČŠI

Tomáš Zatloukal (ČŠI)

přestávka

11:00 – 12:40

Strategické řízení rozvoje škol a školského systému v Kanadě

Sheri-Lynne Pharand (Superintendent of Education, Lakehead District School Board, CA) (School principal) 
AJ Keene (Principal of Program/Early Years Lead, CA)

12:40 – 13:15

Vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku

Cornelia Franke (Landesamt für Schule und Bildung, DE)

přestávka - oběd

14:15 – 15:15

Strategické řízení z pohledu českých ředitelů škol

Michal Molek (ZŠ Sychrov)
Jana Bezděková (MŠ Dvouletky)
František Eliáš (ZŠ Bory)
Roman Liška ( SOŠ pro administrativu EU)

15:15 – 16:15

Panelová diskuze ke strategickému řízení ve školách

16:15 – 16:30

Ukončení konference

Helena Plitzová (NIDV)

 Pátek 7. 12. 2018           

Workshop

  9:00 - 15:00

Strategické řízení rozvoje škol

  • jak se zorientovat ve stavu školy,
  • jak definovat rozvojové potřeby školy,
  • jak formulovat strategické cíle a vytvořit plán rozvoje školy,
  • jak řídit proces změny,
  • jak rozvoj školy vyhodnocovat.

František Eliáš (ZŠ Hany Benešové, Bory)
Irena Koťátková (NIDV, Ústí nad Labem)
Věra Kundratová (NIDV, Zlín)
Roman Liška (SOŠ pro administrativu EU, Lipí, Praha)
Roman Ziegler (ZŠ V.N., Most)

 

Změna programu vyhrazena.

V průběhu konference zajištěno tlumočení příspěvků z/do angličtiny.

 

Kontaktujte nás

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Strategické řízení a plánování ve školách 

4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

6. 12. 2018

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Nové Město

7. 12. 2018

Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město

konference@nidv.cz

Konference se koná na Novém Městě na Praze 1. Na místo se dostanete:

metrem:

- metro C - výstup Hlavní nádraží – projít rovně parkem do ulice Opletalova,

- metro A - výstup Můstek – projít ulicí Jindřišská, zahnout doprava do ulice Jeruzalémská a zahnout doprava do ulice Opletalova.

tramvají:

- tram č. 2, 3, 5, 6, 9,14, 24 na zastávku Jindřišská, projít Jeruzalémskou ulicí a zahnout doprava do ulice Opletalova.

       

 

Minulé ročníky

3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2017

Téma: Podpora začínajících učitelů

Místo konání: Národní technická knihovna, Praha 6 – Dejvice, Technická 2710/6

Datum konání: 30. 11. 2017

Tématem třetího ročníku mezinárodní konference byla podpora a vedení začínajících učitelů ve školách, jejich postavení ve školském systému a identifikace jejich potřeb. V plénu své příspěvky představili významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry zabývající se profesním rozvojem pedagogů. Následovala panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Cílem akce bylo nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Program

Prezentace